Законодавчі та нормативні документи

– Податковий кодекс України N 2856 – VI (2856-17) від 01.01.2011р., зі змінами та доповненням

– Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.199р., зі змінами і доповненнями

– Закон України «Про аудиторську діяльність» N 3125 – XII 22.04.1993р., зі змінами та доповненнями

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

– Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці» Наказ Міністерства фінансів України № 27від 25.01.2011 р.

– П(С)БО 17 «Податок на прибуток» Наказ Міністерства фінансів України № 353 від 28.12.2000, зі змінами від 09.12.2011р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01

– Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів України № 372 від 18.03.2011р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-11

Накази

– Наказ "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства" № 144 від 28.02. 2011 р.

– Наказ Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства».

Інструкції

– Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.99р.

Листи

– Лист Міністерства фінансів України «Про облікову політику» від 21.12.2005 № 31-34000-10-5/27793

Статті у фахових виданнях

– Лебедзевич Я. В. Вплив облікової політики підприємства на доходи і результати діяльності / Я. В. Лабедзевич // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 15. – с. 155–162.

– Жураковський І. Податкові різниці як спосіб взаємоузгодження бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011.– №12.– с. 12–22.

– Кузьменко Г.І. Формування облікової політики підприємства в цілях оподаткування // Економічний простір. – № 56/1. – 2011. – с. 110 –115.

Підручники (навчальні посібники): один автор

– Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: [підручник]. / М. Т. Білуха. К.: АБУ, 2002. – 480 с.

– Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник]. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912 с.

Продовження додатку Л

– Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. [навч. посіб.]. К.: ЦУЛ, 2012.– 368 с.Підручники (навчальні посібники): два автори

– Андрущенко В. Освітня політика [навч. посіб]. / В. Андрущенко, В. Савельєв – К. : «МП Леся», 2010. – 368 с.

Підручники (навчальні посібники): три автори

– Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: [навч. посіб.]. / Є.Ю Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва. – К.: ЦУЛ, 2011. – 424 с.

Підручники (навчальні посібники): Чотири автори

– Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

– Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підручник] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

Книги: п’ять і більше авторів

– Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. –Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Монографії

– Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: [Текст]: монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с.

– Корінько М.Д. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, методологія, організація [Текст]: монографія / М.Д. Корінько, Г. Тітаренко. – К.: ТОВ «Клякса», 2009. – 472 с.

Автореферати за фахом

– Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Т.В. Барановська. – К., 2005.

Інтернет-ресурси– Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

– Олійник О. Заповнюємо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств: Витрати на збут [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// afintech.com.ua

Стандарти

– АОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ Затверджено наказом від 10.02.99 №21

– ДБН В.2.5.-28-2006 Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків та споруд. Природне та штучне освітлення

Додаток М

Критерії й умови, за якими перевіряється дипломна робота

1. Зміст роботи не відповідає плану роботи або не розкриває тему повністю чи в її основній частині.

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відображають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта.

3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відображає специфіки об’єкта і предмета дослідження.

4. Студент не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію або плагіат.

5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової спеціальної літератури (останні 5 – 10 років) з теми дослідження.

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку і не відображає науково-практичний рівень проблеми.

7. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням.

8. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичена інформація.

9. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без додержання вимог державного стандарту.

10. Обсяг та оформлення дипломної роботи не відповідають вимогам, вона виконана неохайно, з помилками.

Критерії оцінки на плагіат

1. Максимальне співпадіння тексту не повинно перевищувати 40%.

2. Кількість орфографічних помилок в роботі не повинна перевищувати граничне значення 20%. У випадку використання специфічних термінів, які можуть бути відсутні у словниках, граничне значення – 30%.

3. Робота, що представляється на перевірку, має містити не менше 40000 символів (300 лексем).

Додаток Н.1

Оформлення штампу на першому аркуші кожного розділу

і на ілюстративному матеріалі формату А1

Штамп виконується на зворотному боці листа та може розміщуватися в залежності від розташування ілюстрації:

5 мм


5 мм


5 мм 5


штамп
5 мм

штамп


5 мм

ШТАПМ

185 мм


15мм ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (згідно наказу)

Прізвище Підпис Дата 5мм 5мм НАЗВА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 20мм Лист Листів
Розробив.
Консультант Кафедра ЕОА, 20 рік
Керівник
15 мм 25 мм 15 мм 10 мм 70 мм 50 мм

Додаток Н.2

Оформлення штампу на першому аркуші кожного розділу,

а також вступ, висновків і пропозицій


5658468080010641.html
5658503050751187.html
    PR.RU™